UW BROWSER WORDT NIET ONDERSTEUND

Onze website heeft geconstateerd dat u een oude browser version gebruikt. Om er zeker van te zijn dat onze website volledig werkt zonder problemen adviseren wij u de browserversie te updaten (or download een nieuwe browser) door op onderstaande link te klikken. Update uw browserversie hier

×

Selecteer uw land en taal

    Annuleren

Leveringsvoorwaarden Tyres in Stock


Definities:
A. Voor Nederlandse Klanten/Afnemers.

 1. Tyres in Stock BV; Tyres in Stock Nederland B.V., gevestigd te Oud-Beijerland onder KVK: 53034309
 2. Afnemer: Degene met wie Tyres in Stock Nederland BV een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen; Tyres in Stock Nederland BV en Afnemer samen.

B. Voor Belgische Klanten/Afnemers.

 1. Tyres in Stock BVBA, gevestigd te Mechelen.
 2. Afnemer: Degene met wie Tyres in Stock BVBA een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen; Tyres in Stock Nederland BVBA en Afnemer samen.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden.

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van goederen en/of diensten door Tyres in Stock BV aan een rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in het kader van beroep of bedrijf (Afnemer). Tyres in Stock BV levert niet aan consumenten. Derhalve is het consumentenrecht niet van toepassing op onze leveringen.
 2. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze leveringsvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Ingeval van nietige of vernietigde bepalingen zullen partijen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen waarbij de strekking van de overeenkomst behouden blijft.
 6.  Indien Tyres in Stock BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2: Levertijden

 1. De aangegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Tyres in Stock BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tyres in Stock BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Vertragingen bij pakketdiensten ( GLS/DPD/TNT/DHL etc ). Leveringen geschieden uitsluitend door Pakketdiensten. Leveringen zijn afhankelijk van de geldende omstandigheden.
  In geval van drukte bij pakketdiensten of weersinvloeden kan het zijn dat bestellingen later geleverd worden dan gepland. Ook kan het zijn dat de pakketten op meerdere dagen geleverd worden. Voor de actuele leverinformatie verwijzen we naar de order in de webshop. Hier is middels track en trace een leverstatus op te vragen.

 

Artikel 3: Levering

 1.  Afnemer verplicht zich Tyres in Stock BV , dan wel de pakketdienst welke opdracht tot levering heeft gekregen van Tyres in Stock BV om de partijen in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
        a. Aan Tyres in Stock BV de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend
        b. de bestelde zaken worden afgenomen.
        c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, op werkdagen gedurende normale werkuren van 08.00–18.00 uur kunnen plaatsvinden.
 3. Indien de bestelde zaken aan Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat Afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door Tyres in Stock BV vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de Afnemer.
 4. Onverminderd de verplichting tot betaling is Afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door Tyres in Stock BV ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.
 5. Uitzondering op Artikel 3.3 en 3.4 is een weigering als gevolg van het vermelde in Artikel 4.2. Indien een levering geweigerd wordt i.v.m. zichtbare schade of onjuiste producten zoals vermeld in Artikel 4.2. dan geldt 3.3 en/of 3.4 niet.

 

Artikel 4: Controle van de goederen.

 1. Afnemer is verplicht om de geleverde goederen bij ontvangst te controleren op schade en juistheid. Banden worden in doorzichtig folie aangeleverd en dienen derhalve meteen op de juiste maat te worden gecontroleerd. Indien blijkt dat de folie zo beschadigd is dat een deel van de levering verloren gegaan kan zijn dan dient de Afnemer dit bij de pakketdienst aan te geven. Velgen worden in een doos aangeleverd om het risico op beschadigingen te minimaliseren. De dozen moeten bij afleveringen worden gecontroleerd op beschadigingen. Indien de verpakking van de doos is beschadigd dan moet dit bij de pakketdienst worden aangemerkt. Schade aan velgen moet binnen 24 uur na ontvangst worden gemeld. Als er een ander product geleverd is als besteld dan dient dit eveneens binnen 24 uur na levering worden teruggemeld. Terugmeldingen altijd per mail met foto’s als bewijs onder vermelding van het ordernummer.
 2. Indien tijdens de controle blijkt dat de geleverde producten niet conform de bestelling zijn dan wel schade hebben, dan dient de Afnemer de levering te weigeren. Indien het niet mogelijk is om de bestelling te weigeren dan dient de Afnemer ons onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na levering in kennis te stellen van de verkeerde levering. Dit dient de Afnemer te doen door foto’s van het pakket te mailen aan info@tyresinstock.nl met vermelding van het geconstateerde gebrek. Op de foto’s dient ook duidelijk het verzendetiket te zien zijn.
 3. Indien de pakket(ten) niet geweigerd zijn zoals in punt 4.2 aangegeven, dan zal Tyres in Stock BV de goederen op het afleveradres retour laten halen. Indien de goederen niet klaar staan bij het ophalen dan kan Tyres in Stock BV kosten berekenen voor het opnieuw laten ophalen van de goederen.
 4. Afnemer dient volledige medewerking te verlenen aan het retour sturen van de bestelling.
 5. Controle van velgen. Na levering moeten velgen binnen 24 uur gecontroleerd worden op beschadigingen. Indien de beschadiging na 24 uur wordt geconstateerd dan is de pakketdienst of de leverancier of Tyres in stock BV niet meer aansprakelijk te stellen voor enige beschadigingen. Na 24 uur wordt het risico op beschadigingen geacht te zijn overgegaan op de Afnemer.
 6. Meldingen van beschadigingen dienen altijd en enkel per mail aan info@tyresinstock.de te worden gemeld. Daarbij dienen foto’s ter bewijs te worden meegestuurd.
 7. Indien er meerdere velgen of banden met één bestelling zijn geplaatst dan kunnen deze ook in meerdere pakketten worden aangeleverd. Het is mogelijk dat deze pakketten niet allemaal tegelijk worden geleverd. Via de website is bij de order te controleren met hoeveel pakketten de order wordt geleverd.
 8. Indien de controle niet binnen 24 uur na ontvangst door Afnemer is uitgevoerd dan wordt de bestelling geacht te zijn geleverd conform het bestelde. Eventuele aanspraak op schades of onjuiste leveringen zijn na 24 uur niet meer mogelijk aangezien schades kunnen zijn ontstaan bij de Pakketdienst dan wel bij de Afnemer.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Indien Tyres in Stock BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Tyres in Stock BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tyres in Stock BV is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Tyres in Stock BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tyres in Stock BV beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Tyres in Stock BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade; nimmer voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld door Tyres in Stock BV.