UW BROWSER WORDT NIET ONDERSTEUND

Onze website heeft geconstateerd dat u een oude browser version gebruikt. Om er zeker van te zijn dat onze website volledig werkt zonder problemen adviseren wij u de browserversie te updaten (or download een nieuwe browser) door op onderstaande link te klikken. Update uw browserversie hier

×

Selecteer uw land en taal

    Annuleren

Leveringsvoorwaarden Tyres in Stock

Definities:
1. Tyres in Stock BV; Tyres in Stock Nederland B.V., gevestigd te Moerdijk onder KVK: 53034309
2. Afnemer: Degene met wie Tyres in Stock Nederland BV een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen; Tyres in Stock Nederland BV en Afnemer samen.

Artikel 1 : Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van goederen en/of diensten door Tyres in Stock BV aan een rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in het kader van beroep of bedrijf (Afnemer). Tyres in Stock BV levert niet aan consumenten. Derhalve is het consumentenrecht niet van toepassing op onze leveringen.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Ingeval van nietige of vernietigde bepalingen zullen partijen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen waarbij de strekking van de overeenkomst behouden blijft.
6. Indien Tyres in Stock BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 : Totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Tyres in Stock BV zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding of offerte door de Afnemer en door acceptatie daarvan door Tyres in Stock BV. Acceptatie blijkt door registratie van de order in het ordersysteem op naam van de Afnemer en wordt bevestigd aan Afnemer middels een bevestigingsemail.
3. Tyres in Stock BV heeft een inspanningsverplichting inzake de aangegane overeenkomst. Echter nimmer een leveringsverplichting. Tyres in Stock BV zal binnen haar mogelijkheden trachten om de in de bestelling vastgelegde afspraken ten aanzien van het product, de prijs en de levertijd te respecteren. Tyres in Stock BV is voor de juiste en tijdige leveringen afhankelijk van derde partijen zoals leveranciers en pakketbezorgers. Derhalve is een definitieve levering nimmer te garanderen en behoudt Tyres in Stock BV zich het recht voor om een order te annuleren.
4. In geval van een annulering is Tyres in Stock BV niet verantwoordelijk te houden voor kosten voortvloeiende uit het niet leveren van de bestelde producten.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tyres in Stock BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbieding en/ of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de Afnemer genoegzaam is gebleken en/of is gewaarborgd. Desverlangd dient de Afnemer aan Tyres in Stock BV genoegzame zekerheid te verschaffen


Artikel 3 : Prijzen
1. Prijzen zijn in Euro’s uitgedrukt.
2. Lokale belastingen ( BTW / Afvalbeheersbijdrage ) worden niet weergegeven in onze aanbiedingen.
3. In uw totale bestelling op de webshop worden alle bijkomende kosten wel aangegeven.
4. Prijzen zijn gebaseerd op de aankoop van minimaal 2 dezelfde banden.
5. Bij aankoop van één enkele band zullen er aanvullende kosten berekend worden. Dit geldt per band en kan per bestelling meerdere keren berekend worden. Deze kosten bedragen € 7,50 per orderregel.


Artikel 4 : Betalingen en betalingstermijn.
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden bij het plaatsen van de order via het betalingsplatform op de website.
2. Indien een andere betalingstermijn is afgesproken dan geldt deze alleen als deze schriftelijk is vastgelegd. Alle vermelde of genoemde betalingstermijnen gelden als fatale termijn. Betaling dient te geschieden op een door Tyres in Stock BV aangegeven bankrekeningnummer.
3. Tyres in stock BV is te allen tijde gerechtigd een aanbetaling te verlangen.
4. Tyres in stock BV is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
5. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is dan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand met een minimum van € 50,-, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Tyres in Stock BV heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. Tyres in Stock BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tyres in Stock BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
8. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tyres in Stock BV verschuldigde tenzij dit vooraf schriftelijk overeengekomen is.
9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10. Indien de Afnemer in verzuim is inzake de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,-. Indien Tyres in Stock BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald.
11. Het doen van betalingen van Afnemer aan Tyres in Stock BV op elektronische wijze, waaronder via het internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de Afnemer. Tyres in Stock BV is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer verband houdend met -of het resultaat zijnde van -betalingen op elektronische wijze, via het internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door Afnemer aan Tyres in Stock BV via het internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.

 


Artikel 5 : Levertijden
1. De aangegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Tyres in Stock BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tyres in Stock BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Vertragingen bij pakketdiensten ( GLS/DPD/TNT/DHL etc ). Leveringen geschieden uitsluitend door Pakketdiensten. Leveringen zijn afhankelijk van de geldende omstandigheden.
In geval van drukte bij pakketdiensten of weersinvloeden kan het zijn dat bestellingen later geleverd worden dan gepland. Ook kan het zijn dat de pakketten op meerdere dagen geleverd worden. Voor de actuele leverinformatie verwijzen we naar de order in de webshop. Hier is middels track en trace een leverstatus op te vragen.

Artikel 6 – Levering
1. Afnemer verplicht zich Tyres in Stock BV , dan wel de pakketdienst welke opdracht tot levering heeft gekregen van Tyres in Stock BV om de partijen in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
a. Aan Tyres in Stock BV de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend
b. de bestelde zaken worden afgenomen.
c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, op werkdagen gedurende normale werkuren van 08.00–18.00 uur kunnen plaatsvinden.
3. Indien de bestelde zaken aan Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat Afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door Tyres in Stock BV vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de Afnemer.
4. Onverminderd de verplichting tot betaling is Afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door Tyres in Stock BV ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.
5. Uitzondering op Artikel 5.3 en 5.4 is een weigering als gevolg van het vermelde in Artikel 7.2. Indien een levering geweigerd wordt i.v.m. zichtbare schade of onjuiste producten zoals vermeld in Artikel 7.2. dan geldt 5.3 en/of 5.4 niet.

 

Artikel 7 – Controle van de goederen.
1. Afnemer is verplicht om de geleverde goederen voor ontvangst te controleren op schade en juistheid. Banden worden in doorzichtig folie aangeleverd en dienen derhalve meteen op de juiste maat te worden gecontroleerd. Indien blijkt dat de folie zo beschadigd is dat een deel van de levering verloren gegaan kan zijn dan dient de Afnemer dit bij de pakketdienst aan te geven. Velgen worden in een doos aangeleverd om het risico op beschadigingen te minimaliseren. De dozen moeten bij afleveringen worden gecontroleerd op beschadigingen. Indien de verpakking van de doos is beschadigd dan moet dit bij de pakketdienst worden aangemerkt. Schade aan velgen moet binnen 24 uur na ontvangst worden gemeld. Als er een ander product geleverd is als besteld dan dient dit eveneens binnen 24 uur na levering worden teruggemeld. Terugmeldingen altijd per mail met foto’s als bewijs onder vermelding van het ordernummer.
2. Indien tijdens de controle blijkt dat de geleverde producten niet conform de bestelling zijn dan wel schade hebben, dan dient de Afnemer de levering te weigeren. Indien het niet mogelijk is om de bestelling te weigeren dan dient de Afnemer ons onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na levering in kennis te stellen van de verkeerde levering. Dit dient de Afnemer te doen door foto’s van het pakket te versturen aan Tyres in Stock BV met vermelding van het geconstateerde gebrek. Op de foto’s dient ook duidelijk het verzendetiket te zien zijn.
3. Indien de pakket(ten) niet geweigerd zijn zoals in punt 7.2 aangegeven, dan zal Tyres in Stock BV de goederen op het afleveradres retour laten halen. Indien de goederen niet klaar staan bij het ophalen dan kan Tyres in Stock BV kosten berekenen voor het opnieuw laten ophalen van de goederen.
4. Afnemer dient volledige medewerking te verlenen aan het retour sturen van de bestelling.
5. Controle van velgen. Na levering moeten velgen binnen 24 uur gecontroleerd worden op beschadigingen. Indien de beschadiging na 24 uur wordt geconstateerd dan is de pakketdienst of de leverancier of Tyres in stock BV niet meer aansprakelijk te stellen voor enige beschadigingen. Na 24 uur wordt het risico op beschadigingen geacht te zijn overgegaan op de Afnemer.
6. Meldingen van beschadigingen dienen altijd en enkel per mail aan Tyres in Stock BV te worden gemeld. Daarbij dienen foto’s ter bewijs te worden meegestuurd.
7. Indien er meerdere velgen of banden met één bestelling zijn geplaatst dan kunnen deze ook in meerdere pakketten worden aangeleverd. Het is mogelijk dat deze pakketten niet allemaal tegelijk worden geleverd. Via de website is bij de order te controleren met hoeveel pakketten de order wordt geleverd.
8. Indien de controle niet binnen 24 uur na ontvangst door Afnemer is uitgevoerd dan wordt de bestelling geacht te zijn geleverd conform het bestelde. Eventuele aanspraak op schades of onjuiste leveringen zijn na 24 uur niet meer mogelijk aangezien schades kunnen zijn ontstaan bij de Pakketdienst dan wel bij de Afnemer.

 

Artikel 8 : Garanties en onderzoek

1. De door Tyres in Stock BV te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2. Aanspraak op garantie kan alleen gedaan worden door het volgen van de claimprocedure zoals vermeld op de website : https://www.tyresinstock.com/nl/nl/klantenservice/claim-aanvraag/#/
3. Alleen indien de garantieaanvraag volledig is gedaan zal deze in behandeling worden genomen.
4. Aanspraak op garantie zal altijd bij de fabrikant of leverancier aangemeld worden. De fabrikant of leverancier kan ter beoordeling van de claim vooraf om aanvullende informatie vragen zoals foto’s of verklaringen. Afnemer is verplicht mee te werken aan het versturen van extra informatie indien deze gevraagd wordt. Op basis van deze informatie kan de fabrikant/leverancier reeds een uitspraak doen omtrent de uitkomst en het verdere gevolg van de garantieaanvraag.
5. Subjectieve produkteigenschappen zoals teveel geluid of slijtage zijn uitgesloten van garantie tenzij een onafhankelijk bedrijf welke gespecialiseerd is in het constateren van dergelijke klachten verklaart dat deze eigenschappen excessief; meer dan gebruikelijk aanwezig zijn. Garantieaanspraak om dergelijke reden dient dan ook altijd te worden vergezeld van een bevestigende verklaring van een onafhankelijk bedrijf welke gespecialiseerd is in het constateren van dergelijke klachten.
6. Fabrikant of leverancier kan naar aanleiding van de eerste aanvraag tot garantie vragen om het product in persoon te controleren. Tyres in Stock BV zal het product of de producten op het originele afleveradres afhalen en ter controle aan de fabrikant of leverancier terugsturen. Indien de garantie wordt goedgekeurd dan zal Tyres in Stock op basis van het gebruik ( bij banden; de leeftijd en restprofiel ) een vergoeding uitkeren. Daarnaast neemt Tyres in Stock de kosten van het ophalen van de banden voor haar rekening.
7. Indien blijkt dat de garantieaanvraag het gevolg is van onjuist gebruik ( verkeerde bandenspanning, schade door inrijding, defecten aan de wielophanging/uitlijning etc ) dan kan de garantie aanvraag worden afgekeurd. De kosten voor het ophalen van de banden zullen dan worden doorberekend aan Afnemer.
8. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onvoorzichtig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid, door de Afnemer en/of haar client, wanneer de Afnemer of haar client aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Tyres in Stock BV en de door Tyres in Stock BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
10. Tyres in Stock BV vergoedt geen onderzoeks-, handling-of andere kosten (waaronder mede begrepen een vergoeding voor het opzoeken/verzamelen van gegevens en documenten zoals inkoopfactuur/aankoop bon, opslagkosten en vernietigingskosten) die Afnemer heeft gemaakt om een schadeclaim te administreren, door te verwijzen of af te handelen. Deze activiteiten worden ingeval van een doorverkopende Afnemer geacht tot de normale bedrijfsvoering van de Afnemer te behoren.

 

 


Artikel 9 : Retouren;
1. In het geval van banden kan de Afnemer binnen 30 dagen na orderdatum zonder opgaaf van redenen schriftelijk dan wel per email vragen om de geleverde banden retour te halen. Dit kan door een ingevuld formulier aan Tyres in Stock BV te sturen/mailen.
2. Het formulier staat op: https://www.tyresinstock.com/media/1019/retourformulier-nl.pdf
3. Banden dienen in dezelfde staat als geleverd zijn. Dat wil zeggen, schoon en ongemonteerd.
4. Tyres in Stock BV zal de banden op het afleveradres ophalen en retour sturen naar de fabrikant/leverancier. Voor deze service worden de kosten van de pakketdienst en administratiekosten berekend. Deze kosten zijn aangegeven op de website.
5. In het geval van velgen kan de Afnemer binnen 7 dagen na ontvangst van de velgen zonder opgaaf van redenen vragen om de geleverde velgen retour te halen. De velgen dienen in de originele verpakking verpakt te zijn. Het risico op beschadigingen komt hierbij volledig voor rekening van de Afnemer.
6. Velgen dienen in dezelfde staat als geleverd zijn. Dat wil zeggen, schoon, ongemonteerd en in de originele verpakking.
7. Een aanvraag tot retour van velgen kan door een ingevuld formulier aan Tyres in Stock BV te sturen/mailen.
8. Het formulier staat op: https://www.tyresinstock.com/media/1019/retourformulier-nl.pdf
9. Tyres in Stock BV zal de velgen op het afleveradres ophalen en retour sturen naar de fabrikant/leverancier. Voor deze service worden de kosten van de pakketdienst en administratiekosten berekend. Deze kosten zijn aangegeven op de website.
10. De retourzending wordt ter controle bij de leverancier of fabrikant behandeld. Zodra de retour bij de fabrikant of leverancier behandeld is zullen we de creditnota opmaken.

Artikel 10 -Aansprakelijkheid

1. Indien Tyres in Stock BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Tyres in Stock BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tyres in Stock BV is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Tyres in Stock BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tyres in Stock BV beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Tyres in Stock BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade; nimmer voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld door Tyres in Stock BV.