UW BROWSER WORDT NIET ONDERSTEUND

Onze website heeft geconstateerd dat u een oude browser version gebruikt. Om er zeker van te zijn dat onze website volledig werkt zonder problemen adviseren wij u de browserversie te updaten (or download een nieuwe browser) door op onderstaande link te klikken. Update uw browserversie hier

×

Selecteer uw land en taal

    Annuleren

Privacyverklaring Tyres in Stock

Via de online dienst worden privacygevoelige en op een natuurlijk persoon herleidbare gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. TYRES IN STOCK (hierna: TIS) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. TIS verwerkt persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw rechten respecteren omtrent uw persoonsgegevens.

TIS is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze online dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Ook kunnen er persoonsgegevens verwerkt worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gepaste zorgvuldigheid. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres en facturen
 • Bezorgadres
 • Emailadres
 • Betaalgegevens
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Bedrijfsgegevens
 • Overzicht bestellingen/ eerdere aankopen
 • Klant- en gebruikersnummer
 • Inloggegevens
 • Inschrijvingsnummer in het handelsregister
 • Krediet-/fiscale gegevens
 • Spaar-/loyaliteitsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze online dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via een door ons toegewezen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang platform

Via ons platform kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u inzage heeft in uw gegevens en een verzoek tot wijziging kunt doen.

Contact

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten en ons tot u richten:

 • per post
 • per e-mail
 • per telefoon

Contactverzoeken

Wij bieden via onze online dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Delen van persoonsgegevens met derde (verwerkers)

TIS deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of maken wij onderlinge afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Op onze online dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze online dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze online dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Hotjar

TIS maakt gebruik van Hotjar om te analyseren hoe onze online platform wordt gebruikt. Hotjar verzamelt enkel gegevens over het algemene gebruik van ons online platform. Via Hotjar verzamelt TIS bijvoorbeeld heatmaps van pagina's met informatie over op welke knoppen wordt geklikt en tot waar er wordt gescrold.

Voor het verzamelen van gegevens in Hotjar plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie verstuurt naar servers van Hotjar in Ierland. Lees het Privacybeleid van Hotjar voor meer informatie. Hotjar Terms & Conditions of Use (https://www.hotjar.com/terms) and Privacy Policy (https://www.hotjar.com/privacy/)

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.
 • HTTPS website beveiliging
 • Gegevens worden versleuteld verzonden en opgeslagen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren of, gelet op het doel waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, niet langer toereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal vijf jaar voor statistische of administratieve doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en verzoeken betreffende uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij gaan niet in op verzoeken als blijkt dat uw verzoek onmogelijk is of voor onevenredige inspanning zorgt.

U kunt uw vraag of verzoek richten tot:

Tyres in Stock Europe B.V.
Oostelijke Randweg 42a
4782 PZ Moerdijk
+31 (0)78 - 68 233 33
Fax: +31 (0) 78 - 68 164 16
E-mail: info@tyresinstock.com

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Autoriteit Persoonsgegevens/Nederland
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG